Jennifer Aniston got 'secret 50th birthday gift' from Brad Pitt