The Voice 2017 Chloe Kohanski and Billy Idol - Finale: "White Wedding"